e-Dokumenty

Bank Spółdzielczy w Więcborku Plac Wolności 21 89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. 52 388 18 88 fax 52 388 18 89

NIP: 5580001377 REGON: 000495177 SWIFT: GBWCPLPP

Utraciłeś kartę? Nie ryzykuj, zastrzeż ją pod numerem: (+48) 828 828 828 oraz dodatkowo: z kraju – tel. (022) 515-31-50 z zagranicy – tel. 00 48 22 515 31 50

Pomoc techniczna

Kierownik ds. Informatyki

tel. 052 388 18 59

kom. 508 034 424

e-mail: admin@bswiecbork.pl

Znajdź placówki i bankomaty:

Wybierz miejscowość Sypniewo Sośno Kamień Krajeński Wyrzysk Chojnice Więcbork Sępólno Krajeńskie

Filia Sypniewo

ul.29 stycznia 36
pn-pt 8:00-15:30

Oddział Sośno

Al.Jana Pawła II 18
pn-pt 8:00-15:30

Oddział Kamień Krajeński

Pl.Odrodzenia 3
pn-pt 8:00-15:30

Oddział Wyrzysk

ul.Staszica 3
pn-pt 8:30-16:00

Oddział Chojnice

ul.Młodzieżowa 7
pn-pt 8:30-16:00

Punkt Kasowy Więcbork

ul. Gdańska 18
pn-pt 8:15-15:45

Oddział Więcbork

Pl.Jana Pawła II 5
pn-pt 8:00-16:00

II Oddział Sępólno Krajeńskie

Pl.Wolności 21
pn-pt 8:30-16:00

I Oddział Sępólno Krajeńskie

ul.Tadeusza Kościuszki 16
pn-pt 8:00-17:15

Znajdź najbliższy bezpłatny bankomat w całej Polsce

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe klient ma prawo złożyć reklamację.

Forma i miejsce złożenia reklamacji

§ 1

1. Reklamacja może być złożona:

1) osobiście w Centrali (siedzibie Banku) lub w dowolnym Oddziale/Filii/Punkcie kasowym w formie pisemnej lub ustnej do formularza;

2) telefonicznie w formie ustnej poprzez kontakt z Bankiem, na numer podany na stronie internetowej Banku, tj. www.bswiecbork.pl;

3) listownie w formie pisemnej na adres Banku, podany na stronie internetowej Banku;

4) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku, tj. bswiecbork@bswiecbork.pl lub za pomocą systemu transakcyjnego Internet Banking;

5) faksem w formie pisemnej na numer podany na stronie internetowej Banku, z zastrzeżeniem ust. 2.

Numer telefonu, numer faksu, adres e-mail Banku oraz adres korespondencyjny wywieszone są także na tablicach ogłoszeniowych w poszczególnych placówkach Banku.

2. Reklamacje dotyczące kart płatniczych składane przez klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników mogą być składane wyłącznie:

1) osobiście w Centrali (siedzibie Banku) lub w dowolnym Oddziale/Filii/Punkcie Kasowym w formie pisemnej;

2) listownie w formie pisemnej na adres Banku, podany na stronie internetowej Banku;

3) faksem w formie pisemnej na numer podany na stronie internetowej Banku;

4) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku, tj. bswiecbork@bswiecbork.pl

Numer faksu, adres e-mail Banku oraz adres korespondencyjny wywieszone są także na tablicach ogłoszeniowych w poszczególnych placówkach Banku.

3. W przypadku reklamacji dotyczących kart płatniczych składanych przez klientów innych niż instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników składane w formie ustnej Bank wezwie klienta do uzupełnienia reklamacji poprzez złożenie podpisu na formularzu.

4. Reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartami płatniczymi winny być składane na obowiązującym w Banku formularzu, przy czym reklamację dotyczącą każdej transakcji należy złożyć na oddzielnym formularzu. Do reklamacji – o ile to możliwe – należy dołączyć dokumenty, dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące reklamowanej transakcji.

5. Adresy Centrali, Oddziałów i Punktów kasowych znajdują się na stronie internetowej Banku: www.bswiecbork.pl oraz wywieszone są na tablicach ogłoszeniowych w poszczególnych placówkach Banku

Zakres danych zawartych w reklamacji

§ 2

1. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 2, powinna zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę klienta;

2) adres korespondencyjny, adres siedziby;

3) dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;

4) oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;

5) własnoręczny podpis klienta.

2. Reklamacja dotycząca transakcji dokonywanych kartami płatniczymi oprócz danych zawartych w ust. 1 dodatkowo powinna zawierać:

1) imię i nazwisko posiadacza karty/użytkownika karty;

2) numer karty/karty mobilnej;

3) numer rachunku, do którego wydano kartę/kartę mobilną;

4) datę transakcji;

5) kwotę transakcji;

6) miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazwę placówki, miasto, państwo).

3. W przypadku stwierdzenia przez Bank braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, Bank zwraca się do klienta o ich uzupełnienie w formie, w jakiej klient złożył reklamację.

4. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, Bank informuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe ze względu na niekompletność oświadczenia klienta.

Niezależnie od powyższego klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie wskazanym w § 4 ust. 1.

5. Formularze do pobrania zamieszczone są poniżej.

Sposób potwierdzenia wpływu reklamacji

§ 3

Bank potwierdza złożenie reklamacji w formie pisemnej.

Termin rozpatrzenia reklamacji

§ 4

1. Odpowiedź na reklamację winna być udzielona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 15 dni roboczych w przypadku reklamacji, które dotyczą praw i obowiązków wynikających z Ustawy o usługach płatniczych, 30 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach, od dnia otrzymania reklamacji przez Bank.

2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin o którym mowa w ust. 1 może ulec wydłużeniu do 35 dni roboczych w przypadku reklamacji, które dotyczą praw i obowiązków wynikających z Ustawy o usługach płatniczych, oraz do 60 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach.

3. Za szczególne skomplikowane przypadki, o których mowa w ust. 2, uznaje się konieczność uzyskania przez Bank dodatkowych informacji od podmiotów trzecich współpracujących z Bankiem niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku reklamacji dotyczących kart płatniczych – dodatkowo transakcje dokonane kartą poza granicami kraju lub wymagające uzyskania informacji od organizacji zajmujących się rozliczeniem transakcji wykonywanych przy użyciu kart płatniczych.

4. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 1, Bank niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wydłużeniu procesu reklamacyjnego powiadamia o tym klienta w formie pisemnej, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty wpływu reklamacji oraz:

1) wyjaśnia przyczyny opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji;

2) wyjaśnia okoliczności, które muszą zostać ustalone;

3) wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż wskazany w ust. 2.

5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2, wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

6. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 1, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, o których mowa w ust. 3, terminu określonego w ust. 2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

7. Zasad opisanych w ust. 6 nie stosuje się do reklamacji złożonych przez klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.

8. Udzielając odpowiedzi na reklamację Bank bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację, chyba że informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Bank, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.

9. W przypadku gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Bank udzielił odpowiedzi na reklamację, Bank ponownie rozpoznaje reklamację biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść klienta.

Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji

§ 5

1. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i wysłana:

1) listem poleconym na adres wskazany w reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) wyłącznie na wniosek klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że klient poda w reklamacji inny adres mailowy – poprzez załączenie skanu odpowiedzi.

Bank dopuszcza możliwość odbioru osobistego odpowiedzi na reklamację w placówce Banku przez klienta wraz z pisemną adnotacją na egzemplarzu odpowiedzi dla Banku: ,,Odebrałem/-am osobiście w placówce Banku w dniu … Podpis klienta”.

2. W odniesieniu do klientów, którzy nie zawarli z Bankiem umowy a złożyli reklamację, odpowiedź wysyłana jest na adres wskazany w reklamacji lub adres mailowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Zasady z ust. 2 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.

Usługa Chargeback

§ 6

1. W przypadku transakcji dokonywanych kartami Bank świadczy usługę chargeback na wniosek posiadacza karty/użytkownika karty w przypadku, gdy:

1) zakupiony towar nie został dostarczony zgodnie z umową;

2) zakupiony towar jest niezgodny z opisem (umową) bądź uszkodzony;

3) zakupiona usługa nie została wykonana albo jest niezgodna z opisem (umową);

4) dokonany został zwrot towaru, ale nie nastąpił zwrot zapłaconych środków pieniężnych;

5) rachunek karty został obciążony kwotą stanowiącą należność za usługę lub towar, które nie były zamawiane lub nabywane przez posiadacza karty/użytkownika karty.

2. Bank przeprowadza usługę chargeback po podjęciu przez posiadacza karty/użytkownika karty działań w stosunku do akceptanta, mających na celu odzyskanie kwoty transakcji lub dostarczenie towaru/usługi zgodnie z umową albo innych wymogów, od których spełnienia uzależnione będzie uruchomienie usługi chargeback, jak zastrzeżenie karty.

3. Posiadacz karty/użytkownik karty składa wniosek o usługę chargeback niezwłocznie po stwierdzeniu sytuacji określonej w ust. 1 i podjęciu działań, o których mowa w ust. 2.

4. Do wniosku o usługę chargeback klient winien dołączyć następujące dokumenty:

1) potwierdzenie zawarcia umowy, zakupu towaru lub usługi;

2) pisemne wyjaśnienie zawierające informacje wskazane w § 2 ust. 2;

3) szczegółowy opis zdarzenia oraz wykaz niezgodności;

4) informację na temat działań podjętych wobec akceptanta (tj. co najmniej wskazanie: daty i formy kontaktu posiadacza karty/użytkownika karty z akceptantem, danych akceptanta, treści zgłoszonego żądania oraz odpowiedzi udzielonej przez akceptanta);

5) informację, czy towar został zwrócony, a jeśli nie ? jaka jest tego przyczyna, potwierdzenie odesłania otrzymanego towaru lub opis podjętych prób zwrotu towaru;,

6) informację o rezygnacji z usługi bądź innych żądaniach skierowanych do usługodawcy oraz potwierdzenie rezerwacji, anulacji otrzymanej od usługodawcy lub paragonu

z informacją o zwrocie środków pieniężnych.

5. Usługa chargeback jest przeprowadzana zgodnie z międzynarodowymi regulacjami organizacji płatniczej, której logo znajduje się na karcie wykorzystanej do transakcji (Visa lub Mastercard), tj. na zasadach i w terminach wskazanych przez te organizacje płatnicze.

6. Decyzja w sprawie zwrotu kwoty transakcji posiadaczowi karty/użytkownikowi karty jest niezależna od Banku.

7. Bank informuje posiadacza karty/użytkownika karty o decyzji akceptanta, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania; w przypadku stwierdzenia bezzasadności żądania zgłoszonego we wniosku o chargeback, kwota kwestionowanej transakcji nie jest zwracana.

8. W przypadku świadczenia przez Bank usługi chargeback nie stosuje się postanowień zawartych w § 7 ,,Informacje dodatkowe” ust. 2-4.

Informacje dodatkowe

§ 7

1. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

2. W razie sporu z Bankiem klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.

3. W przypadku reklamacji dotyczących ubezpieczeń, klient Banku ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Finansowego.

4. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację klient może:

1) odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych Banku, w tym Rady Nadzorczej Banku;

2) złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;

3) skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich;

4) złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu lub

5) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

5. Zasady opisanej w ust. 4 pkt. 4 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.

Skargi

§ 8

1. W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank lub wykonywanej działalności, nie stanowiących reklamacji, klient ma prawo złożyć skargę.

2. Do skarg stosuje się odpowiednio zasady zawarte w §§ 1-6, za wyjątkiem § 4 ust. 6

i § 7 ust. 4 pkt. 4.

Wnioski

§ 9

1. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące poprawy funkcjonowania Banku, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów, usprawnienia pracy lub poszerzania oferty Banku.

2. Do wniosków stosuje się odpowiednio zasady zawarte w §§ 1-5, za wyjątkiem § 4 ust. 6

i § 7 ust. 4 pkt. 4.

ZGŁASZANIE REKLAMACJI/SKARGI/WNIOSKU

osobiście w dowolnej placówce Banku

telefonicznie

52 388 18 88

fax

52 388 18 89

e-mail

bswiecbork@bswiecbork.pl

listownie na adres siedziby Banku

Bank Spółdzielczy w Więcborku Plac Wolności 21 89-400 Sępólno Krajeńskie

FORMULARZE DO POBRANIA

Formularz reklamacji (klienci indywidualni)

Formularz reklamacji (klienci instytucjonalni)

Formularz reklamacji kartowej klient indywidualny

Formularz reklamacji kartowej klient instytucjonalny

Formularz reklamacji ubezpieczeniowej

Bank Spółdzielczy w Więcborku w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/ Bank Spółdzielczy w Więcborku w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/informacje_ogolne Bank Spółdzielczy w Więcborku w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc

Jeżeli interesuje Panią/Pana praca w Banku Spółdzielczym w Więcborku, prosimy o przesłanie CV wraz ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego z dopiskiem:

,,Oświadczam, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji dobrowolnie podanych przeze mnie danych osobowych, w tym dobrowolnie podanych dodatkowych danych osobowych niebędącymi danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

W przypadku braku aktualnie rekrutacji na interesujące Panią/Pana stanowisko lub jeżeli chce Pani/Pan, aby Pani/Pana CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji, prosimy umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę:

,,Zgadzam się na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Więcborku danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

Prosimy o wysłanie na adres:

Bank Spółdzielczy w Więcborku

Centrala

Pl. Wolności 21

89-400 Sępólno Krajeńskie

lub elektroniczne na adres: bswiecbork@bswiecbork.pl

Skontaktujemy się, jak będziemy mieć dla Pani/Pana odpowiadającą ofertę pracy.

Jeśli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dodatkowe dane, prosimy nie umieszczać ich na swoich dokumentach. 

Jednocześnie zawiadamiamy, że informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Więcborku w zakładce ,,O banku” -> ,,RODO”

 


Aktualne oferty pracy:


Formularz

* pola wymagane

Wyrażam zgodę na:

przetwarzanie danych przez Bank.

marketing elektroniczny i telefoniczny Banku.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby promocji i marketingu.

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Formularz kontaktowy

* pola wymagane

Wyrażam zgodę na:

przetwarzanie danych przez Bank.

marketing elektroniczny i telefoniczny Banku.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby promocji i marketingu.

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Strona internetowa Banku SGB wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close